NemLog-in Portalen

Priser og afregning

Broker priser 

Brokeren faktureres efter de samme principper og samme priser, som tjenesteudbydere, der er tilsluttet NemLog-in.

Via følgende links kan du se priserne for henholdsvis offentlige og private tjenesteudbyder:

I overensstemmelse med brokeraftalen, skal brokeren videreformidle autentifikationer fra NemLog-in via to tilslutninger: Én tilslutning til offentlige tjenester (digitale selvbetjeningsløsninger, hvorfra der udføres en myndighedsopgave) og én tilslutning til private tjenester (digitale selvbetjeningsløsninger, hvorfra der ikke udføres en myndighedsopgave).

Brokeraftalen indeholder særlige regler for opkrævning af udviklingsbidrag. 

Brokeren faktureres for autentifikationer, der videreformidles via de to tilslutninger i overensstemmelse med gældende vederlag herfor. Brokeren kan efter eget valg fakturere tilsluttede tjenesteudbydere for autentifikationer.

Ovenstående vederlag for log-in transaktion via NemLog-in suppleres af vederlag for modtagelse af autentifikationer baseret på NemID og MitID, jf. nedenfor.

Læs ofte stillede spørgsmål om fakturering

 

Afregning af MitID priser

I det omfang brokeren formidler MitID autentifikationer til private tjenester, skal Brokeren som supplement til betaling for NemLog-in’s egne ydelser betale for hver MitID autentifikationsanmodning.

Vederlaget for en MitID autentifikationsanmodning via NemLog-in består af følgende elementer:

  • AAP (Autentifikationsanmodningspris)
  • Tillægsvederlag for brug af MitID Kerneklient
  • Udviklingsbidrag (løber i maksimalt 4 år)

MitID AAP’en fastsættes for en årlig periode løbende fra den 1. juli til 30 juni. Fastsættelsen sker på baggrund af et estimat for den samlede anvendelse af MitID autentifikationsanmodninger i perioden.

Hvis den samlede realiserede volumen for alle MitID-Brokere afviger fra den forventede volumen, foretages en efterregulering af AAP’en, og der foretages en kontant efteropkrævning eller –udbetaling hos hver Tjenesteudbyder tilsluttet NemLog-in.

Digitaliseringsstyrelsen gennemfører senest 70 dage efter hver afsluttet årlig periode en efterregulering til Brokeren. Der efterreguleres for et eventuelt for højt eller lavt opkrævet AAP. Efterregulering bliver gennemført som en årlig engangsudbetaling eller engangsopkrævning.

Se priser for MitID

 

Afregning af NemID transaktioner

Brokere der er tilsluttet NemLog-in, skal indgå en NemID tjenesteudbyderaftale med Nets DanID A/S, idet Nets DanID A/S også fremadrettet varetager fakturering af forbrug af NemID transaktioner, selv om transaktionen sker gennem NemLog-in. NemLog-in vil hver måned sende information til Nets DanID A/S om Brokerens forbrug af NemID transaktioner via NemLog-in, hvorefter brokeren modtager en faktura fra Nets DanID.

Broker skal være opmærksom på, at afregning af NemID transaktioner via NemLog-in opgøres per transaktion, også kaldet sessionsafregning. Brokerens tjenesteudbydere kan således ikke anvende egne aftaler med Nets DanID om afregning pr. unik bruger, når transaktionerne formidles gennem NemLog-in.